Voorkom fysieke overbelasting

Door toe­na­me in de zorg­zwaar­te is het ge­zond en fit hou­den van zorg­pro­fes­si­o­nals es­sen­ti­eel. Met de in­zet van de juis­te hulp­mid­de­len voor­komt u fy­sie­ke overbe­las­ting tij­dens de da­ge­lijk­se werk­zaam­he­den. Har­ting­Bank denkt graag met u mee over de meest ge­schik­te op­los­sin­gen voor uw or­ga­ni­sa­tie en cli­ën­ten.

Me­ten is we­ten

Een er­go­me­ting geeft u een beeld van de fy­sie­ke (over)be­las­ting tij­dens het da­ge­lijks werk met hulp­mid­de­len in uw or­ga­ni­sa­tie. We me­ten hoe­veel duw- en trek­kracht er wordt ge­bruikt bij het ver­plaat­sen van een hulp­mid­del.

Neem con­tact op met één van onze pro­ductspe­ci­a­listen Til­len & Trans­fers, om een meet­af­spraak te ma­ken.

Hoe werkt de esense ergometing?

Benieuwd hoe de esense ergometer uw werksituatie gezonder kan maken? Bekijk dan de video, waarin we kort uitleggen hoe de esense ergometing werkt.

On­ze zorg­hulp­mid­de­len

On­der­staan­de hulp­mid­de­len ma­ken het mo­ge­lijk om uw cli­ën­ten te ver­zor­gen, til­len en ver­plaat­sen, met be­perk­te of zon­der fy­sie­ke be­las­ting voor zorg­pro­fes­si­o­nals.

Toto wisselliggingssyteem
To­to

Door het au­to­ma­ti­sche sys­teem wordt u niet lan­ger fy­siek be­last wan­neer uw cli­ënt in bed van hou­ding moet wis­se­len. De To­to neemt dit vol­le­dig van u over. U hoeft al­leen maar de fre­quen­tie van de wis­sel­lig­ging te kie­zen en de To­to doet het zwa­re til- en draai­werk.

Esense line +
Til­lif­ten met elektrische on­der­steu­ning

Het ma­ken van trans­fers of het ver­plaat­sen van cli­ën­ten mid­dels een til­lift is een in­span­nen­de ac­ti­vi­teit. De elek­tri­sche rij­on­der­steu­ning helpt u bij het ver­plaat­sen van de til­lift, waar­door er min­der kracht no­dig is. Niet meer du­wen of trek­ken, maar met een mi­ni­ma­le in­span­ning rij­den en ma­noeu­vre­ren.

SatinSheet

Glijlakens helpen bij het draaien en verplaatsen van clienten in bed. Omdat het systeem van de SatinSheet in bed blijft liggen, is deze direct klaar voor gebruik. Zo hoeft u niet meer te slepen met lakens. Er zijn glijlakens voor elke fase; van zelfstandige cliënt tot intensieve ondersteuning.

Zi­do dou­che­s­toel

Het is be­lang­rijk om in een er­go­no­mi­sche hou­ding te wer­ken tij­dens het dou­chen van uw cli­ën­ten. Met de­ze elek­trisch kan­tel­ba­re en in hoog­te ver­stel­ba­re dou­che- en toi­let­stoel kan uw cli­ënt op ie­de­re werk­hoog­te wor­den ge­kan­teld. Zo wordt uw rug­be­las­ting tot een mi­ni­mum be­perkt.

Wat u ook no­dig heeft, wij hel­pen u graag met de juis­te hulp en mid­de­len om de fy­sie­ke be­las­ting van uw me­de­wer­kers te be­per­ken. Neem ge­rust con­tact op met uw vas­te con­tact­per­soon of ves­ti­ging voor ad­vies, of vul onderstaande formulier in.