Gebruiksvoorwaarden

klantenportaal cliëntgebonden hulpmiddelen

1 december 2021

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van HartingBank gevestigd aan de Reactorweg 160 in Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 30000130 (hierna aangeduid als “HartingBank”).

Onderstaande Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van het HartingBank Klantenportaal. Het Klantenportaal maakt het voor u mogelijk om reparatieverzoeken door te geven, rolstoelen te huren, bonnen te ondertekenen en overzichten in te zien. Op het moment dat u het Klantenportaal gebruikt zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Definities

De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletter geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

1.1 Account: het persoonlijke account van Gebruiker toegekend door HartingBank, waarmee Gebruiker toegang krijgt tot het Klantenportaal.

1.2 Data: alle door Gebruiker en anderen op de systemen, zoals ingezet voor de levering van de Dienst, opgeslagen gegevens.

1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die toegang heeft verkregen tot het Klantenportaal en gebruik maakt van de functionaliteiten daarvan.

1.4 Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1.5 Intellectuele Eigendomsrechten: de rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.6 Klantenportaal: het portaal waarin Gebruiker aanvragen kan doen voor cliëntgebonden hulpmiddelen, reparaties, aanpassingen of ophaalverzoeken en overzichten kan inzien. Het portaal is beschikbaar via klantenportaal.harting-bank.nl.

1.7 Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen HartingBank en Gebruiker krachtens welke Gebruiker toegang krijgt tot het Klantenportaal.

1.9 Partij(en): HartingBank en Gebruiker tezamen of afzonderlijk.

1.10 Schriftelijk: onder schriftelijk valt in de Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

1.11 Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

Artikel 2 Gebruik van het Klantenportaal

2.1 Via het Klantportaal kan Gebruiker aanvragen doen voor cliëntgebonden hulpmiddelen, reparaties, aanpassingen of ophaalverzoeken. Verder kan Gebruiker overzichten inzien van uitstaande hulpmiddelen, lopende aanvragen en de actuele planning en statussen van leveringen, reparaties, aanpassingen en ophaalverzoeken zien.

2.2 Het Klantenportaal is nadrukkelijk niet bedoeld om medische informatie te delen. Het Klantenportaal heeft ten doel aanvragen te doen en overzichten in te zien. Daarbij biedt het Klantenportaal hulp via de chat-functie.

2.3 Wanneer Gebruiker via het Klantenportaal een aanvraag heeft gedaan, zoals omschreven in artikel 2.1, kan Gebruiker bij voltooiing van de aanvraag de orders die met de aanvraag samenhangen digitaal ondertekenen. De volgende orders kunnen via het Klantenportaal digitaal worden ondertekend:

a. leveringen;
b. herverstrekkingen;
c. aanpassingen;
d. naleveringen;
e. reparaties.

2.4 Op het huren van cliëntgebonden hulpmiddelen zijn de huurvoorwaarden toepassing.

2.5 Via het Klantenportaal kan Gebruiker bij vragen en voor het maken van een leveringsafspraak, contact opnemen met HartingBank via de chat-functie.

2.6 In het Klantenportaal worden persoonsgegevens verwerkt. Informatie over hoe HartingBank omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacy- en cookieverklaring.

2.7 Het Klantenportaal is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. HartingBank garandeert niet dat de in het Klantportaal verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

Artikel 3 Het Account

3.1 Nadat HartingBank een interne aanvraag voor een Account ontvangt, wordt voor Gebruiker een account aangemaakt. Vervolgens ontvangt Gebruiker een bericht om het Account te activeren en een zelfgekozen wachtwoord in te stellen. Dit is voor Gebruiker mogelijk via de Okta Verify applicatie of via sms.

3.2 Een Account en de login gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden. Gebruiker dient het wachtwoord strikt geheim te houden.

3.3 Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Gebruiker direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Ook zal Gebruiker direct melding maken bij HartingBank, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

Artikel 4 Gebruiksregels

4.1 Gebruiker garandeert dat het Klantenportaal niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via het Klantenportaal Materialen te verspreiden die:

a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
c. informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of
f. kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke Materialen te vinden.

4.2 Gebruiker zal het Klantenportaal slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor het naar zijn aard bestemd is en zal daarbij de eventuele door HartingBank verstrekte instructies nauwgezet opvolgen.

4.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het Klantenportaal. HartingBank is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of problemen die als gevolg van de wijziging zijn ontstaan.

4.4 Indien HartingBank constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Gebruiker waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag HartingBank zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan HartingBank zonder waarschuwing ingrijpen en is HartingBank bevoegd om zonder opgave van redenen gerechtigd de toegang tot het Klantenportaal voor Gebruiker af te sluiten.

4.5 Indien naar het oordeel van HartingBank hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van HartingBank of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door het overmatig vaak aanroepen van het Klantenportaal, het overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is HartingBank gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

4.6 HartingBank is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde stafbare feiten.
Voorts is HartingBank gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Gebruiker inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits

a. het voldoende aannemelijk is dat de Materialen, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk zijn;
b. de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
c. het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen; en
d. de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

4.7 HartingBank kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker weet dat hij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat Gebruiker bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor Gebruiker zelf aansprakelijk is.

Artikel 5. Klachten

5.1 HartingBank neemt klachten en meldingen ten aanzien van het Klantenportaal uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheid met HartingBank.

5.2 Op klachten over het Klantenportal zal HartingBank zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst reageren.

Artikel 6 Ondersteuning

6.1 Gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het Klantenportaal.

6.2 HartingBank zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via het Klantenportaal (of aan andere Gebruiker bekend gemaakte kanalen). HartingBank geeft echter geen garanties dat alle door Gebruiker aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.

Artikel 7 Beschikbaarheid en onderhoud

7.1 HartingBank staat er niet voor in dat het Klantenportaal foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. HartingBank zal zich inspannen om het Klantenportaal zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties.

7.2 HartingBank heeft het recht het Klantenportaal of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan. HartingBank spant zich in om dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk in te laten plannen wanneer het gebruik van het Klantenportaal zo laag mogelijk is en zal zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte te laten brengen van enig geplande buitengebruikstelling door het verrichten van onderhoud door de toeleverancier(s) van HartingBank. HartingBank is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

7.3 HartingBank mag van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht de functionaliteit van het Klantenportaal aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist HartingBank zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op het Klantenportaal, de bijbehorende software, alsmede al het Materiaal berusten bij HartingBank en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte Schriftelijke toestemming van HartingBank, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

8.2 HartingBank verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde het Klantenportaal te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

8.3 Data die Gebruiker opslaat of verwerkt via het Klantenportaal is en blijft eigendom van Gebruiker. De zeggenschap over de Data berust zodoende te allen tijde bij Gebruiker. HartingBank heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Klantenportaal, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.

8.4 Indien Gebruiker informatie stuurt naar HartingBank, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker HartingBank een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Klantenportaal. Voorgaande geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

8.5 HartingBank is gerechtigd de Data geanonimiseerd te gebruiken ten behoeve van statistische analyses en tot verbetering van het Klantenportaal. Daarnaast is HartingBank gerechtigd het gebruik van het Klantenportaal te monitoren, op basis waarvan zij het Klantenportaal zo optimaal mogelijk kan laten functioneren.

Artikel 9 Privacy en geheimhouding

9.1 De Data die Gebruiker invoert in het Klantenportaal is in ieder geval Vertrouwelijke Informatie.

9.2 Beide Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruik van het Klantenportaal.

9.3 Partijen verwerken voor ieder hun eigen doel en onder eigen verantwoordelijkheid persoonsgegevens. Dat betekent dat ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens beide Partijen zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 HartingBank kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van het Klantenportaal, gezien het Klantenportaal kosteloos wordt aangeboden.

10.2 De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van het Klantenportaal.

Artikel 11 Duur en opzegging

11.1 De Overeenkomst gaat in zodra HartingBank op verzoek van Gebruiker een Account heeft aangemaakt en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

11.2 Gebruiker kan op ieder moment deze Overeenkomst opzeggen door het Account op te zeggen.

11.3 In geval van beëindiging, ongeacht de reden, zal het Account inactief worden gemaakt. HartingBank zal alle Data en gegevens van Gebruiker voor de duur van de Overeenkomst bewaren.

Artikel 12 Vergoeding

12.1 Voor het gebruik van het Klantenportaal is Gebruiker geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 13 Wijziging Gebruiksvoorwaarden

13.1 HartingBank behoudt zich te allen tijde het recht de Gebruiksvoorwaarden en/of het Klantenportaal te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker te allen tijde het Account opzeggen en het gehuurde product/de gehuurde producten binnen dertig (30) dagen retourneren aan HartingBank. Gebruik van het gehuurde product/de gehuurde producten en het blijven gebruiken van het Klantenportaal geldt als acceptatie van de gewijzigde of aanvullende voorwaarden.

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar HartingBank gevestigd is.

14.3 Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door HartingBank schriftelijk zijn aanvaard.

14.4 HartingBank heeft het recht om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een moeder-, zuster, en/of dochtermaatschappij dan wel aan een derde partij in het geval van fusie of overname. HartingBank zal Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte stellen. Indien Gebruiker dit niet wenst te accepteren, kan Gebruiker de Overeenkomst opzeggen.